HİZMETLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETİ
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği hizmetleri yürütümü sırasında işverene danışmanlık yapan teknik personeldir.


Rehberlik;

İş güvenliği uzmanları işyerinizde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak; tasarım, makinelerin durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.


Risk Değerlendirme;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.


Ortam Gözetimi;

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamalarını kontrol eder. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur.


Eğitim ve Bilgilendirme;

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması yapar ve gerçekleştirilmesini takip eder.

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

Rehberlik;

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunur. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.


Risk Değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur. Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alır, bilgilendirir.


Sağlık Gözetimi;

Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirir. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenler ve muhafaza eder.


Eğitim ve Bilgilendirme;

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütür.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır. 

TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ
Değerlendirme ve Raporlama

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünüdür. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. İşveren ve çalışanlar ile kurulmuş bir ekip ile beraber gerçekleştirilir.

ACİL DURUM PLANI
Değerlendirme ve Raporlama

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Eğitim Süreci

İşyerinde yıl içerisinde yapılması planlanan en az mevzuatta da belirlenmiş başlıklarda, işyerinin gerektirdiği farklı eğitimleri de ekleyerek bir plan hazırlanır.   

İşyerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 3 yılda bir en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için 2 yılda en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için 1 yılda en az on altı saat eğitim verilmektedir. 

İşvrenin ve çalışanların görüşleri de önem taşımaktadır. Eğitimlere katılım için işverenden destek alınmaktadır.

TAMAMLAYICI HİZMETLER
Destek Elemanları Eğitimi

Acil durum ekiplerinde görevlendirilen özel ekip üyeleri özel olarak eğitilirler. Eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi konuları takip edilmektedir.

Sağlık Muayenesi

Sağlık tetkiklerinin yapılmasında iyi yapılan bir organizasyon ile şirketlerde çalışan personelin işyerinden ayrılmadan gezici sağlık araçları ile tetkikleri yapılmakta raporlanmaktadır.

Ortam Ölçümleri

İşyerinde yapılan işlerin niteliğine göre risk değerlendirme sırasında toz, gürültü, termal konfor, titreşim vb. tehlikeler tespit edildi ise bu tehlikelerin durumunun anlaşılması için ortam ölçümlerinin yapılması organize edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgesi bulunması zorunlu olan mesleklerde çalışanların belgelendirilmesinin organize edilmektedir.

Detaylı bilgi ve istekleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. 

Sohbete başla
Yardım ister misiniz ?
Merhaba,
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?